[Languages] Ngôn ngữ

Below are different languages in Vietnamese. Please take a notice that language names in Vietnamese are written their first letter. Dưới đây là tên các ngôn ngữ khác nhau trong tiếng Việt. Chú ý là tên ngôn ngữ trong tiếng Việt được viết hoa chữ… Read More