[ Greeting ] Chào hỏi

How do we often greet each other. Let’s go with Learn Vietnamese Online to find more situation help you understand more about greeting in Vietnamese.   CHÀO HỎI GREETING Hùng: “Chào bạn, tên tôi là Hùng. Rất vui được gặp bạn.” Hùng: “Hi, my name… Read More