North of Vietnam

  Where are you living in Vietnam? – Bạn đang sống ở đâu ở Việt Nam? What provinces did you visit in (the North/Middle/South of ) Vietnam? – Bạn đã tới thăm những tỉnh nào ở (miền Bắc/Trung/Nam của) Việt Nam rồi.   May your… Read More